Sukces przedsiębiorstwa zależy w bardzo dużej mierze od świadomych wyborów strategicznych, a te z kolei opierają się na rzetelnych informacjach i wnikliwych analizach. Badania marketingowe, które ułatwiają podejmowanie decyzji biznesowych, to kluczowy element każdej efektywnej strategii marketingowej firmy lub marki. To one dostarczają przedsiębiorstwom cennych danych i wglądów, które pozwalają zrozumieć potrzeby i preferencje klientów, monitorować rynek oraz konkurencję, a także oceniać efektywność wdrażanych działań. Bez właściwego zrozumienia rynku i odbiorców, trudno jest skutecznie pozycjonować produkty czy usługi oraz tworzyć skuteczne kampanie reklamowe.

W tym wpisie wytłumaczę Ci, dlaczego badania marketingowe są tak istotne, jakie są rodzaje tych badań oraz jakie korzyści mogą przynieść przedsiębiorstwu. Przedstawię Ci etapy ich przeprowadzenia, aby pomóc Ci w prowadzeniu skutecznej strategii marketingowej i osiągnięciu sukcesu w biznesie.

Badania marketingowe – definicja

Badania marketingowe to proces zbierania obiektywnych informacji i ich przetwarzania, w celu dogłębnego zrozumienia mechanizmów rynkowych. Jest to specjalistyczny zestaw narzędzi, które służą do gromadzenia, analizy i interpretacji informacji dotyczących rynku, klientów oraz konkurencji w celu podejmowania lepiej poinformowanych decyzji biznesowych. Obejmuje ono zbieranie danych, ich analizę oraz wyciąganie wniosków, które mogą być wykorzystane do doskonalenia produktów lub usług firmy oraz opracowania skuteczniejszych strategii marketingowych.

Głównym celem przeprowadzenia badań jest pozyskanie w postaci raportu danych dotyczących potrzeb grupy docelowej klientów, badanie rynku i konkurencji. 

Rodzaje badań marketingowych

Wyróżnia się kilka typów badań marketingowych, z których dwa główne to badania ilościowe i jakościowe. Każdy z tych rodzajów badań ma swoje unikalne cechy i zastosowania, które pozwalają firmom uzyskać różne rodzaje informacji.

Badania marketingowe - analiza.

Badania ilościowe

Badania ilościowe to podejście oparte na zbieraniu danych liczbowych. Głównym celem tych badań jest uzyskanie wyników, które można obiektywnie zmierzyć i poddać analizie statystycznej. W celu pozyskania danych z badania ilościowego przeprowadza się kwestionariusze, ankiety, wywiady telefoniczne, internetowe lub osobiste oraz obserwacje. Te metody pozwalają na gromadzenie dużej ilości danych od dużej liczby respondentów. Przykładowe pytania w badaniach ilościowych mogą dotyczyć częstotliwości korzystania z produktu lub poziomu zadowolenia klienta.

Wyróżnia się cztery techniki przeprowadzania badań ilościowych:

  • CAWI (Computer-Assisted Web Interview) – przeprowadzane w formie elektronicznej
  • CAPI (Computer Assisted Personal Interview) – badanie przeprowadzane jest osobiście, natomiast odpowiedzi spisywane są na urządzeniu przenośnym.
  • CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing) – badanie ma formę wywiadu telefonicznego, który dodatkowo wspomagany jest komputerowo.
  • PAPI (Paper And Pen Personal Interview) – badanie przeprowadzane jest „twarzą w twarz” i wszystko spisywane jest na papierze.

Badania jakościowe

Badania jakościowe koncentrują się na zgłębieniu aspektów zachowań i opinii konsumentów. Celem tych badań jest zrozumienie motywacji, przekonań i emocji, które kierują klientami. Metody badania jakościowego obejmują grupy fokusowe, wywiady pogłębione, analizę treści oraz obserwacje behawioralne. Te techniki pozwalają na uzyskanie bardziej szczegółowych, jakościowych informacji od mniejszej liczby respondentów. Pytania w badaniach jakościowych często dotyczą głębszych aspektów, takich jak „Dlaczego preferujesz nasz produkt nad konkurencyjnymi?” lub „Opowiedz nam o swoich doświadczeniach z naszą marką”, dzięki czemu można dokładnie poznać potrzeby i oczekiwania klientów.

Do technik przeprowadzania badania jakościowego należą:

  • Tajemniczy klient (Mystery Shopper) – jest to jedno z najczęściej wykorzystywanych rodzajów badania jakościowego. Polega na ukrytej obserwacji w punkcie obsługi/sprzedaży, które wykonuje ankieter, podając się za klienta. Bardzo często stosuje się je w dużych, sieciowych firmach.
  • IDI (Individual In-depth Interview) – jest to tak zwany indywidualny wywiad pogłębiony, prowadzony z jedną osobą. Osobie ankietowanej zadawany jest gotowy zestaw pytań, jednak ankieter ma także możliwość ich zmiany.
  • FGI (Focus group interview) – fokus jest badaniem, które ma formę zogniskowanego wywiadu grupowego, zwykle w zespołach do 12 osób. Polega ono na sprowokowaniu dyskusji pomiędzy uczestnikami badania. 
  • Etnografia – jest to badanie terenowe, w którym chodzi o poznanie zachowań badanej grupy w warunkach dla nich naturalnych, np. w pracy, w domu etc. Jest to najbardziej czasochłonny rodzaj badania, ponieważ potrzeba znacznie więcej czasu, aby zauważyć schematy i cechy wspólne dla badanej grupy. 

Wybór między badaniami ilościowymi a jakościowymi zależy od konkretnego celu badania. Badania ilościowe dostarczają danych liczbowych, które można łatwo pozyskiwać, przetwarzać i analizować, co jest przydatne do oceny trendów i statystycznych zależności. Z kolei badania jakościowe pozwalają na głębszą identyfikację, zrozumienie psychologii i motywacji konsumentów, co może być kluczowe przy opracowywaniu strategii marketingowej i tworzeniu bardziej zindywidualizowanego podejścia do klientów.

W praktyce firmy często stosują oba rodzaje badań marketingowych, aby uzyskać kompleksowy obraz warunków rynkowych i zachowań klientów. Kombinacja wyników badań z tych dwóch podejść pozwala na bardziej wszechstronne i efektywne podejście do badania rynku i podejmowania decyzji marketingowych.

Badania marketingowe.

Etapy badań marketingowych

Przebieg badania marketingowego możemy podzielić na kilka etapów:

Definiowanie celów badania: pierwszym krokiem jest określenie, jaki będzie cel badań marketingowych. To pomaga określić zakres i kierunek badań.

Planowanie badania: w tym etapie określa się, jaką formę przybierze proces badań marketingowych. Ustala się zakres badań, wybór metody badawczej, techniki zbierania danych (np. ankiety, wywiady, obserwacje) i planuje harmonogram. Określa się także grupę docelową, czyli osoby, które zostaną objęte badaniem.

Zbieranie danych: na tym etapie odbywa się przeprowadzenie badań marketingowych. Badania konsumenckie odbywają się zgodnie z ustalonym wcześniej planem i przy wykorzystaniu ustalonych kanałów dystrybucji. Może to obejmować ankietowanie respondentów, przeprowadzanie wywiadów, obserwacje lub zbieranie danych online.

Analiza danych: po realizacji badań zebrane dane są przetwarzane i analizowane. Wykorzystuje się narzędzia statystyczne, aby wyodrębnić istotne wzorce, trendy i zależności.

Prezentacja wyników: Wyniki są przedstawiane w formie raportu z badań lub prezentacji. Wartościowe raporty zawierają interpretacje danych wraz z wnioskami i rekomendacje, które pomagają ustalić proces podejmowania decyzji marketingowych.

Rozwiń swój marketing dzięki badaniom! 

Dzięki badaniom marketingowym i wykorzystaniu ich różnorodnych technik i reguł, przedsiębiorstwa są w stanie opracować plan działania dopasowany do ich potrzeb, dzięki któremu możliwe jest wytypowanie obszarów wymagających poprawy, ulepszenie jakości obsługi, dotarcie do kolejnych klientów i wprowadzenie na rynek nowych produktów.

Zastanów się, jaki rodzaj badania dostarczy Ci największej liczby informacji, które usprawnią Twoją pracę i poprawią wyniki sprzedaży i stwórz ofertę dopasowaną do potrzeb swoich odbiorców.


Leave a Reply

Your email address will not be published.